FRI FRAKT ÖVER 599 KR

30 DAGARS ÖPPET KÖP

SNABBA LEVERANSER

Säkerhetsblad för Ecoplug ( Roundup plug ) 

 MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 1 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

MONSANTO Europe S.A./N.V. Säkerhetsdatablad Handelsprodukt

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

1.1. Produktidentifierare Roundup® PowerMax 1.1.1. Kemiskt namn Ej lämplig att blanda. 1.1.2. Synonymer Ingen. 1.1.3. CLP bilaga VI Index Nr. Inte tillämplig. 1.1.4. C&L ID Nr Inte tillgänglig. 1.1.5. EC-nr Ej lämplig att blanda. 1.1.6. REACH Reg. Nr. Ej lämplig att blanda. 1.1.7. CAS-nr Ej lämplig att blanda.

1.2. Produktanvändning Herbicid

1.3. Firma/(Försäljningskontor) MONSANTO Europe S.A./N.V. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpen, Belgien Tfn.: +32 (0)3 568 51 11 Fax: +32 (0)3 568 50 90 E-post: safety.datasheet@monsanto.com

1.4. Nödfallstelefon Tfn.: Vid akut förgiftning: Larma 112 - fråga efter Giftinformationscentralen. I inte akuta fall kan Giftinformationscentralen kontaktas på Tfn. 08 33 12 31 eller Belgien +32 (0)3 568 51 23

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering 2.1.1. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] (producentens självklassificering) Inte klassificerad som farlig. Hxxx Inte tillämplig. 2.1.2. Nationell klassificering: Sverige Inte klassificerad som farlig. Hxxx Inte tillämplig.

2.2. Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Beskrivning/beskrivningar av fara
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 2 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Inte tillämplig. Signalord Inte tillämplig. Riskutlåtande/-utlåtanden Hxxx Inte tillämplig. Skyddsangivelser P234 Förvaras endast i originalbehållaren. Kompletterande faroinformation EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Märkningsuppgifter: Sverige Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Beskrivning/beskrivningar av fara: Sverige Inte tillämplig. Signalord: Sverige Inte tillämplig. Riskutlåtande/-utlåtanden: Sverige Hxxx Inte tillämplig. Skyddsangivelser: Sverige P501 Innehållet behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

2.3. Andra faror 0% av blandningen består av ämne/ämnen med okänd akut toxicitet. 0% av blandningen består av ämne/ämnen med okänd fara för vattenmiljön. 2.3.1. Potentiella miljöeffekter Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs.

2.4. Tillstånd och lukt (färg/form/lukt) Ivory cream /Granulat / Kemikalie

Se punkt 11 angående toxikologisk information och punkt 12 angående miljöinformation.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämne: Inte tillämplig. 3.2 Blandning: Ja.
Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
Komponenter CAS-nr EC-nr EU Index Nr. / REACH Reg. Nr. / C&L ID Nr
Koncentration Klassificering
Ammoniumsalt av glyfosat 40465-66-5 - / - / -
79,00 % Akvatisk kronisk – Kategori 2; H411
Ytaktivt ämne - / - / -
12,0 % Hudirritation - Kategori 2, Ögonirritation - Kategori 2, Akvatisk akut - Kategori 1, Akvatisk kronisk – Kategori 1; H315, 319, 400, 410; {d}

Mindre mängder formuleringshjälpmedel
- / - / -
8,50 %
Natriumsulfit 7757-83-7 - / - / -
0,50 %
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 3 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Aktivt ämne Ammoniumsalt av N-(fosfonometyl)glycin; {Ammoniumsalt av glyfosat}

Specifik kemisk identitet kan inte upplysas eftersom Monsanto Company betraktar informationen som en yrkeshemlighet.

Fullständig text för klassificeringskod: Se avsnitt 16. 4. FÖRSTA HJÄLP

Använd personlig skyddsutrustning som rekommenderas i punkt 8. 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.1.1. Ögonkontakt Spola omedelbart med rikliga mängder vatten. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser. 4.1.2. Hudkontakt Tag genast av nedstänkta kläder, klocka och smycken. Tvätta kontaminerad hud med rikliga mängder vatten. Tvätta kläder och rengör skor före återanvändning. 4.1.3. Inandning Flytta den drabbade till frisk luft. 4.1.4. Förtäring Ge genast vatten att dricka. Framkalla INTE kräkning om det inte har rekommenderats av medicinsk personal. Om symptom skulle uppstå, uppsök läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.2.1. Potentiella hälsoeffekter Sannolika exponeringsformer: Hudkontakt, ögonkontakt, inandning, förtäring Ögonkontakt, korttids: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. Hudkontakt, korttids: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. Inandning, korttids: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. Engångsförtäring: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. 4.2.2. Hälsotillstånd förvärrad av påverkan: Överkänslighet för svavlingsmedel. Notera: En mycket liten procent av speciellt känsliga personer kan få hud- och luftvägsbesvär.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 4.3.1. Råd till läkare Denna produkt är inte kolinesterashämmande. 4.3.2. Motgift Behandling med atropin och oximer rekommenderas ej.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckningsmetoder 5.1.1. Rekommendation: Vatten, skum, pulversläckare, kolsyra (CO2)

5.2. Särskilda faror 5.2.1. Ovanliga brand- och explosionsfaror Minimera vattenanvändningen för att minimera miljöförorening. Miljömässiga skyddsåtgärder: se punkt 6. 5.2.2. Farliga förbränningsprodukter Kolmonoxid (CO), Fosforoxider (PxOy), kväveoxider (NOx), Svaveloxider (SOx)
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 4 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Andningsapparat med slutet system. Utrustning skall rengöras noga efter användning.

5.4. Flampunkt Inte tillämplig.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder Se under punkt 7 för hanteringsrekommendationer och för rekommendation av personlig skyddsutrustning se under punkt 8.

6.2. Miljömässiga skyddsåtgärder Håll borta från avlopp, diken eller vattendrag. Förorena INTE vatten när sköljvatten omhändertas.

6.3. Rengöringsmetoder SMÅ MÄNGDER: Spola spillområdet med vatten. STORA MÄNGDER: Gräv upp kraftigt förorenad jord. Samla upp i behållare för förstöring. Se punkt 7 för typ av behållare. Spola rester med små mängder vatten. Minimera vattenanvändningen för att minimera miljöförorening.

Se punkt 13 angående avfallshantering.
7. HANTERING OCH LAGRING

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering God industriell praxis beträffande renhållning och personlig hygien bör iakttagas. Undvik kontakt med ögonen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna noggrant efter hantering eller kontakt. Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Utrustning skall rengöras noggrant efter användning. Sköljvatten som använts till utrustning får inte tömmas i avlopp, kloaker och vattendrag. Hänvisa till sektion 13 på säkerhetsdatabladet för avfallshantering av rengöringsvatten. Tömda behållare innehåller ånga och produktrester. FÖLJ VARNINGSTEXT ÄVEN EFTER DET ATT BEHÅLLAREN ÄR TÖMD.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Material som klarar lagring: rostfritt stål, Aluminium, glasfiber, plast, glasbeläggning Material som inte klarar lagring: galvaniserat stål, obehandlat mjukt stål Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen förvaras torrt. Förvara inte förpackningen på våta golv. Lagringstid: Min. 2 år

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar) Pesticid: Läs och följ bruksanvisningen.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Atmosfäriska gränsvärden Komponenter Exponeringsriktlinjer Ammoniumsalt av glyfosat Inga särskilda gränsvärden har fastställts.
Ytaktivt ämne Inga särskilda gränsvärden har fastställts.
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 5 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Mindre mängder formuleringshjälpmedel
Inga särskilda gränsvärden har fastställts.

Natriumsulfit Inga särskilda gränsvärden har fastställts.

8.2. Begränsning av exponeringen Tekniska installationer Ha utrustning för ögontvätt tillgänglig på alla platser, där ögonkontakt kan förekomma. Ögonskydd: Vid risk för kontakt: Använd glasögon som skyddar mot damm. Hudskydd: Vid upprepad eller långvarig kontakt: Använd kemikalieresistenta handskar. Andningsskydd: Inga specifika krav vid rekommenderad användning.

Om rekommenderat, kontakta tillverkaren av personlig skyddsutrustning angående lämplig utrustning för aktuell användning.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Dessa fysikaliska data är typiska testmaterialvärden, men kan variera från prov till prov. Typiska värden får inte tolkas som en garantianalys av ett specifikt parti eller som specifikation för produkten.

Färg/färgskala: Ivory cream Form: Granulat Lukt: Kemikalie Lukttröskel: Okänd Fysisk form ändras (smältning, kokning, etc.): Smältpunkt: Okänd Flampunkt: Inte tillämplig. Explosionsgränser: Inga explosiva egenskaper Självantändningstemperat ur: Självantänds inte. Självförstärkande nedbrytningstem peratur (SADT): Okänd Oxiderande egenskaper: inga Specifik vikt: Inte tillämplig. Ångtryck: Ingen signifikant flyktighet. Ångdensitet: Inte tillämplig. Dynamisk viskositet: Inte tillämplig. Kinematisk viskositet: Inte tillämplig. Densitet: 0,55 g/cm3; (lös bulkdensitet) Löslighet: Vatten: Löslig pH: 3,8 @ 20 °C @ 10 g/l Sönderdelningskoefficient : log Pow: -3,02 @ 25 °C (Glyfosat)

Avdunstningshastighet: Inte tillämplig.
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 6 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet Reagerar med galvaniserat eller obehandlat mjukt stål varvid vätgas bildas, en ytterst brandfarlig gas som kan explodera.

10.2. Kemisk stabilitet Stabil vid normal hantering och lagring.

10.3. Risken för farliga reaktioner Reagerar med galvaniserat eller obehandlat mjukt stål varvid vätgas bildas, en ytterst brandfarlig gas som kan explodera.

10.4. Tillstånd att undvika Ingen

10.5. Oförenliga material Material som inte klarar lagring: galvaniserat stål, obehandlat mjukt stål Material som klarar lagring: se avsnitt 7.2.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter Farliga förbränningsprodukter: se punkt 5.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Detta avsnitt är avsett för toxikologer och andra sakkunniga inom hälso- och säkerhetsområdet.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Akut dermal toxicitet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Akut toxicitet vid inandning: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Hudirritation: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Ögonkorrosion/Ögonirritation.: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Hudkänslighet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Luftrörsöverkänslighet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Mutagenicitet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Carcinogenicitet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Fortplantnings-/utvecklingstoxicitet: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Specifik organtoxicitet - enstaka exponering: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Specifik organtoxicitet - upprepade exponeringar: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. Kvävningsrisk: Kriterierna inte uppfyllda baserat på tillgänglig dataklassificering. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Potentiella hälsoeffekter Sannolika exponeringsformer: Hudkontakt, ögonkontakt, inandning, förtäring Ögonkontakt, korttids: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. Hudkontakt, korttids: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. Inandning, korttids: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs.
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 7 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Engångsförtäring: Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs. Hälsotillstånd förvärrad av påverkan: Överkänslighet för svavlingsmedel. Notera: En mycket liten procent av speciellt känsliga personer kan få hud- och luftvägsbesvär.

Information om produkten och komponenterna sammanfattas nedan.

Akut oral toxicitet Råtta, LD50 (Metod: Upp- och nerförfarande ( OECD 425)): > 5.000 mg/kg kroppsvikt Ingen dödlighet. Praktiskt taget ogiftigt. Akut dermal toxicitet Råtta, LD50: > 5.000 mg/kg kroppsvikt Ingen dödlighet. Praktiskt taget ogiftigt. Akut toxicitet vid inandningRåtta, LC50, 4 timmar, aerosol: Ingen 4-timmars LC50 vid maximum testad koncentration. Ingen dödlighet. För inhalationstest aerosoliserades produkten artificiellt. Eftersom detta material inte aerosoliseras till en farlig koncentration under transport, klassificeras det som icke-farligt under transportreglerna i enlighet med 2.6.2.2.4.7(b) och (c) i FN:s rekommendationer för transport av farligt gods. Denna produkt är inte aerosoliserad under hantering eller användning och är därför inte faroklassificerad enligt CLPförordningen (EG 1272/2008). Praktiskt taget ogiftigt. Hudirritation Kanin, 3 djur, OECD 404 test: Rodnad, individuella EU scores: 1,00; 1,00; 1,00 Svullnad, individuella EU scores: 0,33; 0,33; 0,33 Varaktighet i dagar: 3 Något irriterande för huden, men inte tillräckligt för att klassificeras. Lätt irritation. Ögonirritation Kanin, 3 djur, OECD 405 test: Röda bindhinnor, individuella EU scores: 1,33; 0,67; 1,33 Konjunktiv svullnad, individuella EU scores: 0,33; 0,33; 0,67 Grumling av hornhinnan, individuella EU scores: 0,00; 0,00; 0,00 Skador på iris, individuella EU scores: 0,00; 0,00; 0,00 Varaktighet i dagar: 3 Lätt irriterande för ögonen, men inte tillräckligt för klassificering. Lätt irritation. Hudkänslighet Marsvin, 9-Buehler induktionstest: Positiv indikation: 0 % Negativ.

N-(fosfonometyl)glycin; {glyfosat} Genotoxicitet Inte genotoxisk Carcinogenicitet Inte cancerframkallande i råttor och möss. Fortplantnings-/utvecklingstoxicitet Utvecklingseffekter i råttor och kaniner endast i samband med betydande moderstoxicitet. Fortplantningseffekter i råttor endast i samband med omfattande maternell toxicitet.

Natriumsulfit

ERFARENHET MED HUMAN EXPONERING Ögonkontakt, mycket stort, yrkesmässig:
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 8 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Effekt på ögonen: irritation Hudkontakt, mycket stort, yrkesmässig: Effekter på hud: irritation, hudallergi på känsliga personer Inandning, mycket stort, yrkesmässig: Andningseffekter: Luftrörsöverkänslighet, irritation, astma Förtäring, korttids, sjukberättelse(r): Effekter på mag-tarmkanalen: irritation Förtäring, mycket stort, sjukberättelse(r): Effekter på mag-tarmkanalen: diarré, magsmärtor Kardiovaskulära effekter: minskad blodtryck 12. EKOLOGISK INFORMATION

Detta avsnitt är avsett för användning av sakkunniga inom miljöområdet.

Information om produkten och komponenterna sammanfattas nedan.

12.1 Toxicitet Vattentoxicitet, fisk Sebrafisk (Brachydanio rerio): Akut toxicitet, 96 timmar, statisk, EC50: 102 mg/L Vattentoxicitet, invertebrater Vattenloppa (Daphnia magna): Akut toxicitet (gränstest), 48 timmar, statisk, EC50: > 100 mg/L Vattentoxicitet, alger/vattenvegetation Grönalger (Pseudokirchneriella subcapitata): Akut toxicitet, 72 timmar, ErC50 (tillväxtgrad): 51 mg/L Grönalger (Pseudokirchneriella subcapitata): Akut toxicitet, 72 timmar, NOEC: 10 mg/L Fågeltoxicitet Japanese quail (Coturnix coturnix japonica): Akut oral toxicitet (gränstest), en enstaka dos, LD50: > 2.000 mg/kg kroppsvikt Leddjurstoxicitet Honungsbi (Apis mellifera): Kontakt, 48 timmar, LD50: > 100 µg/bi Honungsbi (Apis mellifera): Oral, 48 timmar, LD50: > 104,8 µg/bi Toxicitet i jordorganismer, ryggradslösa djur Daggmask (Eisenia foetida): Akut toxicitet (gränstest), 14 dagar, LC50: > 1.000 mg/kg torr jord Toxicitet i jordorganismer, mikroorganismer Kväve- och kolomvandlingstest: 3,5 kg/ha, 28 dagar: Mindre än 25% effekt på kväve- eller kolomvandlingsprocesser i jord.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Okänd

12.3 Bioackumuleringsförmåga Se punkt 9 för fördelningskoefficient-data.

12.4 Mobilitet i jord Okänd

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning
MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 9 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Inte långlivad, bioackumulerande eller toxisk (PBT), eller mycket långlivad bioackumulerande (vPvB)blandning.

12.6 Andra skadliga effekter Antas inte ge någon skadlig effekt om rekommenderade instruktioner följs.

12.7 Ytterligare informtion Om tillgänglig, data som erhållits för liknande produkter och komponenter sammanfattas nedan.

N-(fosfonometyl)glycin; {glyfosat}

Bioackumulering Solabborre (Lepomis macrochirus): Hel fisk: BCF: < 1 Det förväntas ingen signifikant bioackumulering. Upplösning Jord, mark: Halveringstid: 2 - 174 dagar Koc: 884 - 60.000 L/kg Binds starkt till jord. Vatten, aerob: Halveringstid: < 7 dagar

13. AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 13.1.1. Produkt Håll borta från avlopp, diken eller vattendrag. Följ alla lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser om avfallshantering Följ gällande EU-direktiv om Avfall, om Deponering av avfall och Förbränning av farligt avfall; EU:s avfallsförteckning; och bestämmelserna om transport av avfall. Enligt tillverkaren självklassificering, efter förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP], kan produkten bortskaffas som ofarligt industriavfall. Borstskaffning genom förbränning i en förbränningsanläggning med energiåte 13.1.2. Behållare Följ alla lokala/regionala/nationella/internationella lagar och föreskrifter om avfallshantering och insamling/bortskaffning av behållare. Följ gällande EU-direktiv om Avfall, om Deponering av avfall och Förbränning av farligt avfall; EU:s avfallsförteckning; och bestämmelserna om transport av avfall. Do not re-use bags. Empty and shake the bag; inspect for emptiness/cleaniliness. Empty inspected bags can be disposed of as non hazardous industrial waste. Förvaras tills de avhämtas av godkänt avfallshanteringsföretag. Återanvänd om det finns lämpliga förhållanden/utrustning. Recycle the non-hazardous bag only when a proper control on the end use of the recycled plastic is possible. Lämplig endast för industriell återvinning. Återvinn INTE plast som kan komma att användas i produkter som kommer i kontakt med människor eller livsmedel. The empty plastic bag meets the requirements for energy recovery. Disposal in a incinerator with energy recovery is recommended.

Se under punkt 7 för hanteringsrekommendationer och för rekommendation av personlig skyddsutrustning se under punkt 8.

MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 10 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

14. TRANSPORTINFORMATION

Upplysningarna i denna sektion är endast för information. För korrekt transportklassificering av försändelser, tillämpa gällande bestämmelser.

ADR/RID 14.1 UN Nr.: Inte tillämplig. 14.2 Transportbeteckning (teknisk beteckning om det krävs) Inte tillämplig. 14.3 Faroklass för transport: Inte tillämplig. 14.4 Förpackningsgrupp: Inte tillämplig. 14.5 Miljörisk: Inte tillämplig. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: Inte tillämplig.

IMO 14.1 UN Nr.: Inte tillämplig. 14.2 Transportbeteckning (teknisk beteckning om det krävs) Inte tillämplig. 14.3 Faroklass för transport: Inte tillämplig. 14.4 Förpackningsgrupp: Inte tillämplig. 14.5 Miljörisk: Inte tillämplig. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: Inte tillämplig. 14.7 Bulktransport enligt Annex II MARPOL 73/78 och IBC-koden.: Inte tillämplig.

IATA/ICAO 14.1 UN Nr.: Inte tillämplig. 14.2 Transportbeteckning (teknisk beteckning om det krävs) Inte tillämplig. 14.3 Faroklass för transport: Inte tillämplig. 14.4 Förpackningsgrupp: Inte tillämplig. 14.5 Miljörisk: Inte tillämplig. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: Inte tillämplig.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Säkerhet, hälsa och miljö föreskrifter / lagar som är specifika för ämnet / blandningen SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt förordningen (EG) nr 1907/2006 krävs inte och har inte utförts. En riskbedömning har gjorts enligt förordning (EG) nr. 1107/2009

16. ANNAN INFORMATION

Den information som ges här är inte nödvändigtvis uttömmande, men representativ med hänsyn till relevanta, tillförlitliga uppgifter. Följ alla lokala/regionala/nationella/internationella regler. Kontakta leverantören för ytterligare information. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats efter förordningen (EG) nr 1907/2006 (Bilaga II), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2015/830 - Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är för produkten som den levereras, om inte annat anges.

MONSANTO Europe S.A./N.V. Sida: 11 / 11 Roundup® PowerMax Utgåva: 1.0 Ikraftträdandedatum: 28.03.2017

Klassificering av komponenter Komponenter Klassificering Ammoniumsalt av glyfosat Akvatisk kronisk – Kategori 2 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ytaktivt ämne Hudirritation - Kategori 2 Ögonirritation - Kategori 2 Akvatisk akut - Kategori 1 Akvatisk kronisk – Kategori 1 H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Mindre mängder formuleringshjälpmedel
Natriumsulfit

Slutanmärkningar: {a} EU-etikett (producentens självklassificering) {b} EU-etikett (Bilaga I) {c} EU CLP-klassificeringen (bilaga VI) {d} EU CLP-klassificeringen (producentens självklassificering)

Förteckningen över de vanligast förekommande förkortningarna: BCF (Biokoncentrationsfaktor), BOD (Biokemisk syreförbrukning), COD (Kemisk syreförbrukning), EC50 (50% effektiv koncentration), ED50 (50% effektiv dos), I.M. (intramuskulär), I.P. (intraperitoneal), I.V. (intravenös), Koc (Jordadsorptionskoefficient), LC50 (50% letalkoncentration), LD50 (50% letaldos), LDLo (lägre gräns för letal dos), LEL (Undre explosionsgräns), LOAEC (Lägsta koncentration där en skadlig effekt observeras), LOAEL (Lägsta nivå där en skadlig effekt observeras), LOEC (Lägsta koncentration där effekt observeras), LOEL (Lägsta nivå där effekt observeras), MEL (Maximalt gränsvärde), MTD (Maximum tolererad dos), NOAEC (Koncentration där ingen skadlig effekt observeras), NOAEL (Nivå där ingen skadlig effekt observeras), NOEC (Nolleffektkoncentration), NOEL (Nolleffektnivå), OEL (Yrkeshygieniskt gränsvärde), PEL (Tillåtligt gränsvärde, AR- värden), PII (Primärt irritationsindex), Pow (n-oktanol/vatten fördelningskoefficient), S.C. (subkutan), STEL (Korttidsgränsvärde för exponering)), TLV-C (Takgränsvärde), TLV-TWA (Gränsvärde - Tidsvägt medelvärde), UEL (Övre explosionsgräns).

Även om upplysningarna och rekommendationerna (kallas härefter: "upplysningar") i detta varuinformationsblad har givits i god tro och förväntas vara korrekta vid tidpunkten för utfärdandet, avsäger MONSANTO Company eller något av dess tillhörande bolag sig allt ansvar för att upplysningarna skulle vara uttömmande eller exakta. Upplysningarna ges under den förutsättningen att användaren själv före användningen utvärderar om de kan användas för ändamålet. Varken MONSANTO Company eller något av dess tillhörande bolag påtar sig något ansvar för någon form av skador, som eventuellt uppstår p.g.a. att man utnyttjat eller litat på de givna upplysningarna. MONSANTO COMPANY ELLER NÅGOT AV DESS TILLHÖRANDE BOLAG PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SÄLJBARHETEN, LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER NÅGOT ANNAT I RELATION TILL UPPLYSNINGARNA

ELLER DEN PRODUKT SOM UPPLYSNINGARNA GÄLLER.

Säkerhetsdatablad (SDS) Bilaga

Kemikaliesäkerhetsrapport: Läs och följ bruksanvisningen.

000000048152 Dokument slut